Iskolánk története

Iskolánk a jelenlegi épületben 1975-ben kezdte meg működését Egészségügyi Szakközép- és Szakiskola néven. Azonban egészségügyi képzésünk története sokkal régebbi, 50 éves múltra tekint vissza . A kezdetekben a József Attila Gimnázium ( ma Ciszterci Szent István Gimnázium) adott otthont az egészségügyi szakközépiskolai osztályoknak. Majd 1975-ben a Gyümölcs utcai épület átadásával a képzés és az iskola is önállósodhatott. Büszkeséggel tölt el mindnyájunkat, hogy nagyon sok jól képzett szakembert adott és ad ma is iskolánk városunknak és megyénknek egyaránt.

Az évek során az egészségügyi szakképzés átalakítása iránti igény is felmerült. A bekövetkező változást segítette az Európához történő felzárkózás belátható közelsége is. Így pályázott iskolánk az „Emberi erőforrások fejlesztése” világbanki programban. Majd a humán szakmacsoport nyertes tagjaként, 1993-ban beindíthattuk a szakközépiskolai világbanki képzést, mely megfelelt a változó kor változó igényeinek. A világbank 200 ezer $ értékben járult hozzá egészségügyi képzésünk eszközparkjának fejlesztéséhez. Ez egyedülállónak számított abban az időben és egyben megalapozta azt is, hogy a régió kiemelt egészségügyi képzést folytató intézménye legyünk. Emellett 1992-ben iskolánkban beindítottuk a gimnáziumi képzést is.

A kezdeti általános tantervű képzés mellett három ével később a biológiát és kémiát nagyobb óraszámban oktattuk, nagyobb esélyt adva a szakirányban továbbtanulóknak. A majd egy évtizedes gimnáziumi képzés után iskolánk megkapta a fenntartótól – SzMJV Önkormányzatától – a környezetvédelmi képzés elindításának lehetőségét, mivel személyi és tárgyi feltételeink ehhez adottak voltak. Ezen a területen is folyamatosan fejlesztjük eszközparkunkat és azon fáradozunk , hogy a környezetvédelmi képzést befejező tanulóink megalapozott, piacképes tudással állhassanak munkába, vagy tanulhassanak tovább a felsőoktatásban.

1994-ben felvette intézményünk Bugát Pál (1793-1865) nevét, aki orvos , nyelvújító , valamint a Természettudományi Társulat elnöke volt.

2000-től 16 éven át uskolánkban kétféle képzéssel foglalkoztunk: egészségügyi és környezetvédelmi érettségi alatti szakközépiskolai, valamint az OKJ –ben szereplő szakképzésekkel. Ez utóbbiakat a jelentkezők számától, érdeklődésétől, valamint a munkaerő- piaci igényektől ( az MFKB által támogatott) és lehetőségeinktől függően indítjuk. Nappali tagozatos képzéseink mellett esti és levelező, valamint tanfolyami képzések is megtalálhatók találhatók voltak kínálatunkban. 9-12. évfolyamokon az érettségire és felsőfokú továbbtanulásra felkészítés mellett nagy hangsúlyt fektettünk a szakmacsoportos alapozó oktatásra. Emellett indítottunk 5 évfolyamos nyelvi előkészítő osztályt is, ahol 9. évfolyamon heti 18 órában oktattuk az idegen nyelvet ( angol/német )és kiemelt helyen szerepelt az informatika tanítása is. E tárgy keretén belül pedig gépírást is tanítotunknk diákjainknak. Majd 10. évfolyamon ez az osztály a normál ( 4 éves) környezetvédelmi képzésben folytatta tanulmányait és 13. év végén tett érettségi vizsgát.

2000 és 2015- között tanulóink létszáma a nappali és levelező tagozaton évente hétszáz körül mozgott. Az iskolánkba járó tanulók nagy része Fejér megyei, de jelentkeznek hozzánk a környező megyékből is. A szakképzésben tanuló diákok nagy része az iskolánkban érettségizett tanulók közül kerül ki.

Ökoiskolaként feladatokat vállaltunk környezetünk megóvására, a fenntarthatóság érdekében. Ennek keretében szelektív hulladékgyűjtés, papírgyűjtés, elemgyűjtés, fásítás, virágültetés, őszi takarítás, környezetvédelmi előadások tartása folyik iskolánkban. A 2014/2015. tanévtől intézményünk mentoriskolaként működik a környezetvédelmi nevelés területén és élenjár a jó gyakorlat terjesztésében. A szakképzésben előírt szakmai gyakorlatok lebonyolításában legfőbb partnereink a székesfehérvári FM Szent György Egyetemi Oktató Kórház, az Országos Mentőszolgálat székesfehérvári mentőállomása, a „Százszorszép” Bölcsőde, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, a IV. sz. Bölcsőde, a Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon valamint a FM Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja.

Jó kapcsolatot tartunk fenn a működésünket meghatározó és segítő szervekkel, intézményekkel, támogatóinkkal, hátrányos helyzetű, vagy szociálisan rászoruló tanulóink érdekében közreműködő szervekkel ( pl. Családsegítő Központ, Rév-ambulancia, SZETA, FINTI, Caritas) a Magyar Ifjúsági Vöröskereszttel).

Közvetett partnereinkkel kölcsönös, egymást támogató kezdeményezéseink voltak, illetve vannak még ma is: Kezdeményezésünkre FM Szent György Egyetemi Oktató Kórház ápolási igazgatója már két alkalommal is lehetővé tette egészségügyi tanáraink számára az új technológiák , korszerű gyógyszerek megismerését a kórház betegellátó osztályain. Meghívást kapunk és részt veszünk a kórház nagyobb rendezvényein ( Ápolók Nemzetközi Napja, Szent György Nap …).A Denso üzemlátogatási lehetőséget kínált fel számunkra, amellyel éltünk is. Részt vehettünk az Alcoa-Köfém és a Denso környezettudatos iskolahálózat programján Iskolánk a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt bázisiskolája, így szükség szerint helyet adunk és részt veszünk az általuk szervezett versenyeken.

A helyi közösségi életben a Városi Diákgála rendezésével veszünk részt. Nyitottak vagyunk minden új irányában, amelynek bizonyítéka, hogy korábban két világbanki tantervfejlesztő programban is részt vettünk. Így a világbanki humán szakközépiskolai képzés programjának kidolgozásában, valamint a „Piacorientált szakképzés fiataloknak” világbanki program keretén belül a csecsemő és kisgyermekgondozó-képzés kompetencia alapú, moduláris képzési programját dogozták ki kollégáink a területen dolgozó szakemberek közreműködésével.

Az iskolánkban folyó munka színvonalának emelése érdekében a 2000/2001-es tanévtől teljesen önállóan kezdtük el a minőségfejlesztési munkát a Comenius I. közoktatási minőségfejlesztési program alapján. Munkánknak köszönhetően 2007-ben elnyertük a Fejér Megyei Minőségdíjat.

A 2008/2009-es tanévtől iskolánk a négy iskolát- I. István Közgazdasági Szakközépiskola , Hunyadi Mátyás Közgazdasági Szakközépiskola, a Jáky József Építőipari Szakközépiskola – Az egyesítő Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola TISZK tagintézményeként folytatta munkáját.

Az új szakképzési jogszabályi háttér hívta létre a Térségi Integrált Szakképzési Központokat , mely intézmény létrejöttének a lényege egyrészt a piaci igényeknek megfelelő szakképzések indítása, a költséghatékonyság. A szakképzés-politika egyik alapvető célja ebben az időben az volt, hogy a szakképzés forrásait koncentrálja. Egyrészt a szétszabdaltságot kívánták megszüntetni, lényegesen csökkentve a szakképző intézmények számát és növelve átlagos méretét, és a források koncentrálásával a fejlett technológiák képző központokban való koncentrálását kívánták elérni.

Így a Bugát Pál Tagintézmény beleolvadt a Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskolába. Ez az intézmény összevonás a korábbi szakmai képzéseink tekintetében nem jelentett lényeges változást, azonban az anyagi források tekintetében, azok ésszerű elosztásában hátrányt jelentett iskolánk számára. A négy intézmény élén egy főigazgató állt, és a tagintézmények vezetését a tagintézmény-vezetők végezték, akik szakmai tekintetben önállóak voltak, azonban az anyagi források elosztásába nem volt beleszólásuk. Valójában gazdálkodást a tagintézmények nem folytattak. A Tiszk rendszer 2015. július 1-ig élt. A 2008 és 2015.közti időszakban fenntartóváltás is bekövetkezett iskolánk életében. 2013. január 1-ig Székesfehérvár megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működött iskolánk. 2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában állami kézbe került a négy iskolát magában foglaló Tiszk.

Fontos változást jelentett 2015.július 1., amikor a négy iskolát működtető Tiszk felbomlott, mert új fenntartó vette irányítása alá a szakképző intézményeket .Az új fenntartó a Nemzetgazdasági Minisztérium volt. Ez a fenntartó váltás több szempontból is előnyt jelentett iskolánknak. Részint megszűnt iskolánk a négy intézményt , egy igazgatót magába foglaló Tiszk tagja lenni. Székesfehérvár Szakközépiskolái és Szakiskolái egyenlő rangú félként működhetnek tovább a Székesfehérvári Szakképzési Centrum irányításával. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum főigazgatója a munkáltatói jogok kivételével szabad kezet ad a tagintézmények igazgatóinak, így intézményünknek is saját ügyeink intézésében. Ennek a változásnak megfelelően iskolánk neve is új lett: Székesfehérvári SZC Bugát Pál Középiskolája lettünk. Természetesen a korábbi képzéseinket megtartva továbbra is egészségügyben és környezetvédelemben képzünk szakembereket.

A kormány szakképzési koncepciójának részeként további átalakítást vitt véghez a magyar szakképzési rendszer fejlesztéseként. 2016. szeptember 1-től iskolánkat is érintette a szakképzés strukturális változása, melynek megfelelően szakközépiskolai osztályaink szakgimnáziumokként újfajta ágazati képzést nyújtanak tanulóinknak. Ettől az évtől intézményünk neve a következőre módosult: Székesfehérvári SZC Bugát Pál Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája.

Az érettségit és OKJ-s végzettséget is adó szakmai érettségi – egészségügyben általános ápolási és egészségügyi asszisztensi végzettséget ad, míg a környezetvédelmi szakágazati érettségi hulladékfelvásárló és hulladékgazdálkodói végzettséget biztosít. Ezt követően sem fejeződnek be a középiskolai tanulmányok, hiszen egy év alatt egészségügyben gyakorló ápolói, gyakorló csecsemő és gyermekápolói, valamint gyakorló mentőápolói végzettség szerezhető. Ezt követően plusz egy év után ápolói, csecsemő és gyermekápolói és mentőápolói végzettség szerezhető iskolánkban.

A környezetvédelmi képzésben az érettségi után egy év alatt környezetvédelmi technikusi végzettség szerezhető, majd fél év alatt szerezhető meg a környezetvédelmi mérés szaktechnikusi végzettség, szintén iskolánkban. További lényeges szempont, hogy az egészségügyi terület hiányszakmának számít és ösztöndíj is igénybe vehető a tanulmányok alatt.

A 2018/19. tanévtől intézményünk – figyelembe véve az ország és a Székesfehérvár térségének munkaerő-piaci igényét – sikeresen elindította szakgimnáziumi képzését a vízgazdálkodó és pedagógiai szakágazatokban. Ebből adódóan a vízgazdálkodási szakágazaton megszerezhető végzettségek 4 év alatt vízügyi ügyintéző + 1 év alatt vízgazdálkodó technikus, + 0,5 év alatt vízmínőségvédelmiszaktechnikus. A pedagógia szakágazatban tanulók 4 év alatt az érettségi mellett megszerezhetik az óvodai dajka végzettséget, majd + 1 év alatt pedig pedagógiai és családsegítő munkatársi OKJ-s végzettséget kapnak.

2020/2021-es tanévtől Iskolánk neve megváltozott, követve a szakképzés struktúrális és tartalmi változását. Új nevünk Székesfehérvári SZC Bugát Pál Technikum.

 

Comments are closed.