A digitális oktatás házirendje

Digitális oktatás házirendje

 

1. A rendkívüli egészségügyi helyzetre való tekintettel iskolánk munkarendje megváltozott 2020.03.16-tól. 2020. 03. 16-17. tanítás nélküli munkanap.

2. 2020.03.18-tól (szerda) indult a tantermen kívüli digitális oktatás egyedi tanrend szerint. A tanítás szüneteltetése alatt az intézmény a tanulók számára zárva tart. A munkavégzés az eddigi órarendek szerint történik.

3. Az osztályozó vizsgákról, érettségi és szakmai vizsgákban bekövetkező változásokról folyamatosan a Kréta naplón és az intézményi honlapon keresztül adunk tájékoztatást.

4. A tanév rendjében bekövetkezett változások:

DÖK nap –

Tavaszi szünet –

Az érettségi vizsgákat érintő tanítás nélküli munkanapokról a továbbiakban küldünk tájékoztatást!

5. Tanítás és számonkérés rendje:

Az egyedi tanrend szerinti digitális oktatás a Google Classroom-on keresztül történik. A tanórák rendjét, az értékelési elveket a tanár ismerteti a tanulókkal és a szülőkkel, alapul véve az intézmény Pedagógiai Programját, és jelen szabályzatot. A pedagógus a tanuló munkáját folyamatosan értékeli és nyomon követi, elmaradás esetén a Kréta naplón keresztül tájékoztatást küld a tanulónak és a szülőnek.

Tanórák típusai: online tananyagátadó óra, beszámoltató óra, konzultációs óra.

Online tananyagátadó óra: az órarendi óra alapján a pedagógus egyéni, otthoni feldolgozás céljára tananyagot, gyakorló feladatsort, házi feladatot stb. juttat el a tanulóknak a Google Classroomon keresztül.

Beszámoltató óra: az órák célja ellenőrzés vagy jeggyel történő értékelés. Az ellenőrzés formáját minden pedagógus egyénileg dönti el, ennek célja, hogy a tananyagban való haladást ellenőrizze. A jeggyel történő értékelés esetén a Kréta naplóban üzenet formájában tájékoztatjuk a tanulókat a számonkérés idejéről és módjáról. Az értékelés szabályait a Pedagógiai Program tartalmazza.

Ellenőrzés és értékelés formái:

szóbeli felelet, írásbeli felelet, témazáró dolgozat, gyűjtőmunka, kiselőadás, ppt előadás készítése, házi feladat, órai munka, projektmunka.

Konzultációs óra: a konzultációs órákon lehetőség nyílik a pedagógusokkal személyes beszélgetést folytatni, kérdéseket, problémákat vethettek fel.

A tanórák rendjéről, típusáról a www.bugat.hu holnapon található tájékoztatás.

A felzárkóztató, emelt szintű felkészítő, fejlesztő és szakköri foglalkozásokon való részvételre továbbra is lehetőség van, a honlapon feltűntetett időpontokban.

6. A tanulókkal és a szülőkkel történő kapcsolattartás rendje:

A honlap és a Kréta naplón keresztül történik, melyet napi rendszerességgel kérünk nyomon követni.

7. A tanulónak kötelessége, hogy bekapcsolódjon az online foglalkozásokba, rendszeres munkával, képességeinek megfelelően eleget tegyen a tanulmányi kötelezettségeinek. Fontos, hogy elkészítse házi feladatait, részt vegyen a számonkéréseken, hiszen eredményeit értékelnünk kell. A távolmaradást a tanuló köteles osztályfőnökének és szaktanárának jelezni. Az elmaradt tananyagot, esetenként számonkéréseket a szaktanárral történő egyeztetés után pótolnia kell.

A beszámoltatás különböző formáinak sorozatos elmulasztása esetén a szaktanár döntése alapján a tanuló elégtelen érdemjegyet kap. A tanuló a digitális munkarend ideje alatt érvényben lévő tananyag követelményeit nem teljesíti osztályozó vizsgát köteles tenni, az elmaradt tananyagból.

Jelen rendelkezéseket a nevelőtestület 2020. március 16-án elfogadta, melyek visszavonásig érvényesek.

A szabályzat érvényes az iskola minden tanulójára és pedagógusára.

Jelen szabályzat által nem szabályozott kérdésekben továbbra is az intézmény Pedagógiai Programja és Házirendje érvényes.

 

Székesfehérvár, 2020. március 16.

 

                                                                                  Motikáné Tóth Éva

                                                                                igazgató

Ezeket láttad már?

Comments are closed.